cover image

אלפבית עברי

שיטת כתב שמית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי העתיק, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות. כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפה העברית, יידיש, ארמית, לאדינו וערבית יהודית.

Table info: האלפבית העברי...
האלפבית העברי
אל"ףא זי"ןז למ"דל עי"ןע רי"שר
בי"תב חי"תח מ"םמ פ"אפ שי"ןש
גימ"לג טי"תט מ"ם סופיתם פ"א סופיתף ת"ות
דל"תד יו"די נו"ןנ צד"יצ
ה"אה כ"ףכ נו"ן סופיתן צד"י סופיתץ
ו"וו כ"ף סופיתך סמ"ךס קו"ףק
Close
בסמל של אוניברסיטת ייל האמריקאית נעשה שימוש גם באותיות עבריות