cover image

סנטימטר

יחידת אורך; 1/100 ממטר / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

סנטימטר (בקיצור ס"מ) הוא יחידת אורך בשיטה המטרית, אשר שווה למאית מטר – "סנטי" היא הקידומת ביחידות SI של גורם ה-1100.

אורכים שונים ביחס לספקטרום האלקטרומגנטי. גלי קרינת מיקרו הם בעלי אורך גל הנע בין 1 מילימטר עד 1 מטר, ותדירות של 300 מגה-הרץ עד 300 גיגה-הרץ.
מעגל משולב ורכיביו בגודל של כסנטימטר אחד. מהגורמים העיקריים למיזעור באלקטרוניקה ועוד

הסנטימטר הוא יחידת האורך הבסיסית במערכת סנטימטר-גרם-שנייה (יחידות CGS), שהשימוש בהם אינו נפוץ.

סנטימטר הוא בערך הרוחב של ציפורן של אדם בוגר ממוצע.