cover image

A40 (Groot-Brittannië)

weg in Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De A40 is een doorgaande weg in Engeland en Wales, op het eiland Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk.

Quick facts: ...
A40 Road
A40 Road
LandVerenigd Koninkrijk
Lengte417 km
Lijst van A-wegen in Groot-Brittannië
Portaal    Verkeer & Vervoer
Verenigd Koninkrijk
Traject
Londen
  Edgware Road A5A404A505
  Westway Road Roundabout A3220
  Wood Lane A219
  Gipsy Corner A4000
Hanger Lane Gyratory A406A4005
  Greenford Roundabout A4127
  Target Roubdabout A312
  Polish War Memorial A4180
Denham Roundabout A4000M40A412
Einde Londen
A413
M25
Gerrards Cross
Pyebush Roundabout A355
samen met A355
Beaconsfield A355
High Wycombe
Knaves Beech Interchange M40A4094
A404
Abbe Way A4129
Pedestal Roundabout A4010
Einde High Wycombe
West Wycombe
Stokechurch

Stokechurch Interchange M40

Tetsworth
A329
A329
A419
samen met A419
Wheatly Intechange M40A419
Rondweg om Wheatly
Oxford
Headington RoundaboutA4142A420
Cutterslowe Roundabout A4165
Einde Oxford
Cutterslowe
Wolvercote Roundabout A44A4144
Einde Cutterslowe
onder Western By Pass Road A34
Rondweg om Witney
  Shores Green (Withey-East)
  Witney A415
onder Bampton Road A4095
  Carterton
Burton Roundabout A361
ten noorden van Northleach A429
ten westen van Shipford A436
samen met A429
Rondweg om Andoversford A436
Cheltenham
▲▼A46
samen met A46
A46
A4015
Benhell Rondabout A4013
Einde Cheltenham
Golden Valley Junction M5
Gloucester
Elmbridge Court Roundabout A417
A38
▲ Over Roundabout A417A430
Highham Roundabout A48
Huntley
ten westen van Huntley A4136
Ross-on-Wye
Over Ross Roundabout A449 naar M50
Wilton Roundabout A49
Einde Ross-on-Wye
Wilton Roundabout A49
Wye
Grens metWales
  A4137
Rondweg om Monmouth
Monmouth-West A466
Monmouth A466
Raglan Junction A449
Rondweg om Raglan
Hardwick Gyratory A465A4042
Abergavenny A4143
Crickhowell A4073
ten westen van Crickhowell A479
Rondweg om Brecom
Brecon-East A470
Brecon-West A470
ten noordoosten Sennybridge A4067
Llandovery
A4069
A483
samen met A483
Einde Llandovery
ten noordwesten van Llangadog A4069
Llandeilo A483
Rondweg om Carmarthen
Carmarthan-Northeast A485
Carmarthen-East A484
Caarmarthen-Southeast A48A484
Carmarthen-South A4242
  Carmarthen-Southwest B4312
  Carmarthen-West B4312
Rondweg om Haverfordwest
Scottswell Roundabout A40-oud ◄ A4076Havenfordwest
Withtbusch Roundabout A40 oud ▼
ten zuiden van Fishguard Rafael Roundabout A487
Fishguard
Windy Hall A487
samen met A487
2x Parrog Roundabouts A487
Close

De weg verbindt Londen (in Engeland), via High Wycombe, Oxford, Cheltenham, Gloucester, Ross-on-Wye, Llandovery, Llandeilo, Carmarthen Haverfordwest en Fishguard in Pembrokeshire (Wales). De weg is 417 km lang.

Routeberschrijving
Londen

De A40 begint in Londen op de afrit Edgware Road waar ze in oostelijke richting verdergaat a\s A505. Hier kruist de A5 en loopt de A404 een stukje parallel mee naar het westen en buigt na een kilometer naar het noordwesten af. De weg loopt verder naar het westen en kruist bij de afrit Westway Road Roundabout de A3220, bij afrit Wood Lane de A219 en afrit Gipsy Corner waar de A4000 kruist. De weg komt nu op de rotonde Hanger Lane Gyratory waar de A406 kruist en de A4005 aansluit. Vervolgens passeert de weg de afrit Greenford Roundabout waar de A4127 kruist, de afrit Target Roubdabout waar de A312 kruist en de afrit Polish War Memorial waar de A317 aansluit, Dan komt de A40 bij de Denham Roundabout waar de 40 begint, de A4020 en de A412 aansluiten de weg verlaat nu de stad Londen. De A40 loopt naar het noordwesten, kruising met de A413 en kruist de M25 zonder aansluiting.

Londen - High Wycombe

De weg loopt verder door Gerrards Cross en kent ten oosten van Beaconsfield op de Pyebush Roundabout de aansluiting van de A355, waarmee een samenloop is tot in het oosten van Beaconsfield waar de A355 naar het noorden afbuigt. De A25 loopt verder naar High Wycombe.

High Wycombe

De A40 door High Wycombe waar in het oosten van de stad bij Knaves Beech Interchange de M40 en de A4094 aansluiten. Vervolgens kruist de A404. Verderop in de stad sluit op rotonde Abbey Way A4128 aan en sluit op Pedestal Roundabout de A4010 aan.

High Wycombe - Oxford

De weg loopt verder door West Wycombe, Stokechurch. Bij Stockchurch loopt er en klein stukje A40 in zuidelijke richting en sluit bij de Stokechurch Interchange aan op de M40. De hoofdroute van de A40 loopt verder in noordwestelijke richting, komt door Tetsworth en is er net ten westen van Tetsworth een korte samenloop met de A329. De weg loopt verder naar een kruising waar de ze aansluit op de A419 en ze samen naar de Wheatly Intechange lopen. Hier de sluit M40 aan en eindigt de A419. De A40 loopt verder via de rondweg van Wheatly.

Oxford

De A40 loopt nu door de stad Oxford waar op de Green Road Roundabout waar de A4142 en de A420 aansluit. De weg loopt in noordwestelijke richting verder naar Cutterslowe

Cutterslowe

In Cutterslowe kruist bij de Cutterslowe Roundabout A4165 en verder naar het westen sluit bij de Wolvercote Roundabout de A44 aan.

Cutterslowe - Gloucester

De A40 loopt verder en kruist de Western By Pass Road A34 zonder aansluiting. De weg loopt verder via de rondweg van Witney waar ze bij afrit Witney de A415 kruist. De weg loopt verder via de Burton Roundabout waar de A361 kruist. De weg loopt verder en op een kruising ten noorden van Northleach de aansluiting van de A429 aansluit. De A40 en de A429 lopen samen met A429 en kennen ten westen van Shipford de aansluiting van de A436 en is er een samenloop tot op een kruising in Andoversford waar de A436 in noordoostelijke richting afsplitst. De A40 loopt door de stad Cheltenham waar een samenloop is met de A46 en ze de A46 ook nog kruist. Dan sluit op Suffoik Square Roundabout de A4015 aan en verder naar het westen sluit op de Benhell Rondabout A4013 aan. Vervolgen kent de A40 op de Golden Valley Junction de aansluiting van de M5 en komt in de stad Gloucester.

Gloucester

In Gloucester kruist op de Elmbridge Court Roundabout de A417, kruist op een rotonde de A38 en de Over Roundabout waar de A417 en de A430 aansluiten.

Gloucester - Ross-on-Wye

Verder naar het westen sluit bij de Highham Roundabout de A48 aan. De weg loopt verder door Huntley waarna ze op een kruising ten westen van Huntley de A4136 aansluit en loopt door Ross-on-Wye aansluit en steekt de rivier de Wye, die de grens met Wales vormt, over.

Grens met Wales - Monmouth

Vervolgens sluit op de Wilton Roundabout de A49 aan en kent de A40 bij een afrit de aansluiting van de A4137 en bereikt verder naar het westen de rondweg van Monmouth waar op een rotonde in het zuidwesten van de stad A466 begint die door Monmouth loopt en ten zuiden van het stadje de A40 weer kruist.

Monmouth - Brecon

De weg loopt verder en komt bij de Raglan Junction A449 aansluit en loopt in westelijke richting via de rondweg van Raglan en passeert de Hardwick Gyratory waar de A465 kruist en de A4042 aansluit. De A40 loopt nu door de stad Abergavenny waar de A4143 aansluit. De weg loopt door Crickhowell waar de A4073 aansluit. De weg loopt verder naar het westen en kent op een kruising ten westen van Crickhowell sluit de A479. De A40 loopt verder naar Brecom.

Brecon - Havenfordwest

De A40 sluit op een rotonde in het oosten van Brecon aan op de A470 die de rondweg van het stadje vormt. De A40 en de A470 lopen samen naar een rotonde in het zuidwesten van de stad waar de A470 naar het zuiden afbuigt. Vervolgens sluit op een kruising ten noordoosten Sennybridge de A4067 aan. De A40 loopt verder en komt in Llandovery waar op een kruising de A4069 aan. Vervolgens sluit op een kruising A483 aan en loopt de A40 samen met A483 naar Llamdeilo, onderweg sluit ten noordwesten van Llangadog de A4069 en komt in Llandeilo waar de A483 weer afsplitst. De A40 loopt verder naar rondweg Carmarthen vaar op een rotonde in het noordoosten van de stad de A485 aan. Dan sluit ten oosten van de stad sluit op een rotonde de A484, waarmee een samenloop is tot de rotonde ten zuidoosten van de stad de A48 aansluit en A484 aansluit en kent op een rotonde ten zuiden van Carmarthen waar de A4242 aansluit. De A40 loopt verder naar Havenfordwest.

Havenfordwest

Op de Scottswell Roundabout in het zuidoosten van Haverfordwest loopt de hoofdroute over de oostelijke rondweg naar het noorden. Terwijl het oude traject dat nog steeds als A40 genummerd is en door de stad loopt, samen met de A4076 Havenfordwest inloopt. De oude A40 sluit op de Withtbusch Roundabout weer op de rondweg aan. De A40 loopt verder in noordelijke richting waar ze op de Rafael Roundabout ten zuiden van Fishguard de aansluiting kent van de A487. De A40 loopt nu in noordwestelijke richting verder naar Fishguard.

Fishguard

De weg kent op de rotonde Windy Hall de aansluiting van de A487. De A40 loopt verder door Fishguard-Goodwick naar de Parrog Roundabout waar de A40 eindigt en de A487 in zuidwestelijke richting afbuigt.