cover image

A50 (Groot-Brittannië)

weg in Leicestershire, Verenigd Koninkrijk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De A50 is een weg in Engeland.

Quick facts: ...
A50 Road
A50 Road
LandVerenigd Koninkrijk
Lengte159,8 km
Lijst van A-wegen in Groot-Brittannië
Portaal    Verkeer & Vervoer
Verenigd Koninkrijk
Traject
Leicester
Vaugham Way A594
Goby Road Roundabout A563
Einde Leicester
  The Brantings Roundabout A46
21a Leicester M1 A511
vervangen door M1
24a Lockington M1A6A453
samen met A6
Rondweg om Derby
  Derdy-East A6
  Sarkstone Road A514
  Burton Road A38
  Derby Road A516
  Uttoxeter Road A511
Ststion Road A515
samen met A515
  Ashbourne Road A515
Rondweg om Uttoxeter
Derby Road A518
A516
  New Road A516
Rondweg om Blythe Bridge
Uttoxeter Road A521


Uttoxeter Road A521
Stoke-on-Trent
  Trentham Road A5005 A5007 A5035
  Victoria Place Link A50

richting Stoke-Centre A500

King Street A5007
samen met A5007
Victoria Place A5007
Leek Road A52
Victoria Roundabout A5008
samen met A5008
Old Hall Steet/Bucknall Road A5008
Waterloo Roundabout A5006
York road A5006
Cobridge Light A53
Willimson Street A5271
samen met A5271
The Boulevard A5271
Einde Stoke-on-Trent
Kidsgrove
A34
Church Lawton
Crewe Road/Linley Lane A5011
Liverpool Road West/Linley Lane A5011
Church Lawton
Rondweg om Rode Heath A533
ten noorden van Rode Heath A534
Holmes Chapel
Chester Road/Station Road
Macclefield Road A535
Einde Holmes Chapel
Knutsfield
Adams Hill A537
Northwich Road A5033
Einde Knutsfield
Mereside Road A5034
over A556
A556
20a Lymm Interchange M6
Warringtom
Chester Road-Stockport Road A56
Manchester Ship Canal
2x Knutsford Road/Kingsway South A5061
Manchester Road A57
Birchwood Way A574
Winwick Road A49
Close

De weg verbindt Leicester via Derby en Stoke-on-Trent met Warrington en is 159,8 km lang.

Routebeschrijving

De A50 begint in Leicester op een kruising met de Vaugham Way waar ze aansluit op de A594. Vervolgens sluit bij de Goby Road Roundabout de A563., waarna de A50 Leicester verlaat. De weg kruist via The Brantings Roundabout de A46. De A50 loopt verder naar afrit Leicester waar ze aansluit op de M1 en de A511.

Vervanging

Tussen afrit Leicester en afrit Lockington is de A50 vervangen door de M1.

Voortzetting

De A50 begint weer op afrit Lockington M1 waar ze aansluit op de A6 en de A453. De A6 en de A50 lopen samen richting Derby. De A50 vormt de rondweg van Derby waar bij afrit Derby-East de A6 afsplitst en stadinwaarts loopt. De A50 loopt verder in westelijke richting en is er een samenloop met de A514, die tevens de A38. Verder naar het westen sluiten achtereenvolgens bij afrit Derby Road de A518 en verder naar het westen afrit Uttoxeter Road de A511 aan en is er een samenloop met de A515. De weg loopt verder via de rondweg van Uttoxeter waar bij rotonde Derby Road A518 aansluit en ze de A516, die er later op aansluit, kruist, er is tevens een samenloop met de A521 De weg loopt verder naar Stoke-on-Trent.

Stoke-on-Trent

De weg loopt nu de stad Stoke-on-Trent hier sluiten bij de afrit Trentham Road A5005, A5007 en de A5035 aan. Bij afrit Victoria Place Link loopt de A50 zowel in westelijke richting naar de kruising met de A500 als in noordelijke richting samen met de A5007 tot op Victoria Place de stad in. Samen kennen ze op de rotonde Leek Road de aansluiting van de A52. Vervolgens slaat de A5007 op de Victoria Place af. De A50 loopt verder in noordelijke richting waar een samenloop is met zowel de A5008 als met de A5006. Vervolgens kruist de weg op de kruising Cobridge Light A5 en is er een samenloop met de A5271. Op de rotonde High Road kruist ze de A527 en loopt de A50 Stoke-on-Trent uit.

Stoke-on-Trent - Warrington

De A50 komt door Kidsgrove waar ze de A34 kruist. De weg loopt door Church Lawton waar een samenloop is met de A5011. De weg loopt via de rondweg van Rode Heath waar de A533 kruist. Vervolgens kruist ten noorden van Rode Heath de A534. De weg loopt nu door Holmes Chapel waar ze de A54 kruist en de A535 aansluit en verder door Knutsfield waar zowel de A537 als de A5033 aansluiten, de weg kruist op de kruising Mereside Road de A5034. Ten noordwesten van Knutsford kruist ze de A556 zonder afrit en passeert op een rotonde de toerit Knutsfield van de A556 in noordelijke richting. De A50 kruist bij de Lymm Interchange de M6 en loopt de stad Warringtom binnen.

Warrington

In Warrington kruist ze op de kruising Chester Road-Stockport Road de A56 en komt op de kruising Knutsford Road/Kingsway South waar de A5061 aansluit. De weg loopt verder en kruist op de kruising Manchester Road de A57 en kent op de kruising Birchwood Way de aansluiting van de A574]. De A50 eindigt op de kruising met de Winwick Road waar ze aansluit op de A49.

Foto´s
A50 ten westen van afrit 1
De Services aan de A50' [1].
A50 nabij Longton.