For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Gerechtelijk Wetboek.

Gerechtelijk Wetboek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 regelt de civiele rechtsgang in België en is de basistekst van het gerechtelijk recht. Het wetboek bestaat uit acht delen, die zijn onderverdeeld in boeken, titels, hoofdstukken en afdelingen. Sommige delen bevatten alleen hoofdstukken. Voor 1967 was in België het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1806 van kracht.

Eerste deel: Algemene beginselen

Deel II: Rechterlijke organisatie

Eerste boek Organen van de rechterlijke macht

Eerste titel Hoven en rechtbanken - Leden

Deze titel beschrijft de verschillende rechtbanken. De naam van een rechtbank wordt vaak met een hoofdletter geschreven als één welbepaalde rechtbank bedoeld wordt.

Eerste hoofdstuk Vrederechter en politierechtbank
Hoofdstuk II Arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en ondernemingsrechtbank
Hoofdstuk III Hof van beroep en arbeidshof
Hoofdstuk IV Hof van assisen
Hoofdstuk V Hof van Cassatie

Titel II Openbaar ministerie

Titel IIbis Plaatsvervangende magistraten aangewezen uit de op rust gestelde magistraten

Titel III (Gerechtspersoneel)

Titel IV Beheer van de rechterlijke organisatie

Titel V Zetel en personeel van hoven en rechtbanken Hun rechtsgebied

Titel VI Benoemingsvoorwaarden en loopbaan van magistraten en het gerechtspersoneel

Boek II Gerechtelijke ambten

Dit boek beschrijft het de rol van het Openbaar Ministerie, referendarissen, parketjuristen en griffiers.

Boek III Balie

Boek IIIbis Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand

Boek IV Gerechtsdeurwaarders

Dit boek beschrijft de rol van gerechtsdeurwaarders.

Boek V: Gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertaler-tolken

Dit boek beschrijft de rol van de gerechtsdeskundigen en vertalers, tolken (vervangt enkele oudere artikels)

Deel III: Bevoegdheid

Deel III in het Gerechtelijk Wetboek gewijd aan deze bevoegdheid, wordt als volgt onderverdeeld:

 • Volstrekte (materiële) bevoegdheid
 • de Aanleg
 • de territoriale bevoegdheid
 • de regeling van geschillen van bevoegdheid (arrondissementsrechtbank)

Dit deel omvat de beschrijving van de rechtsmacht en bevoegdheid van de rechters. Aldus wordt omschreven met welk probleem je bij welke rechtbank terechtkunt en in welk van de 27 gerechtelijke arrondissementen in het land. In dit deel treft men ook enkele regels aan betreffende het tergend en roekeloos geding

Deel IV: Burgerlijke rechtspleging

Voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek werd dit geregeld door het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging van 1806. Thans is de trage, dure en omslachtige rechtspleging van 1806 verlaten en vervangen door delen IV en V van het Gerechtelijke Wetboek.

Boek I Rechtsbijstand

Artikel 664 tot 699ter. Het boek betreffende het geding omvat:

Boek II Geding

Artikel 700 - 1041

Boek III Rechtsmiddelen

Artikel 1042 - 1147

Boek IV Bijzondere rechtsplegingen

Artikel 1148 tot 1385undecies. Dit beschrijft een twintigtal bijzondere rechtsplegingen:

 • verzegeling en ontzegeling
 • boedelbeschrijving
 • verwerping van een nalatenschap
 • bepaalde (...) verkopingen van onroerende goederen
 • bepaalde verkopingen van roerende goederen
 • verdeling en veiling van onverdeelde goederen
 • inbezitstelling van de goederen van een afwezige
 • onbeheerde nalatenschappen
 • adoptie
 • verlatenverklaring van een minderjarige
 • onbekwaamverklaring
 • vorderingen tussen echtgenoten
 • echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 • uitkeringen tot levensonderhoud.
 • hoger bod op vrijwillige vervreemding.
 • uitstel van betaling.
 • toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet
 • summiere rechtspleging om betaling te bevelen
 • rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting
 • rechtspleging inzake pacht
 • aanneming van de borg
 • aanbod van betaling en consignatie
 • rekening en verantwoording.
 • bezitsvorderingen.
 • recht van uitweg.
 • middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen.
 • verbetering van akten van de burgerlijke stand
 • de dwangsom
 • geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet

Voor betwistingen over de belastingen zijn fiscale rechtbanken ingericht. Een fiscale rechtbank is een gespecialiseerde kamer van de rechtbank van eerste aanleg

Deel V: Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

In dit deel gaat het eerst over de organisatie van een centraal bestand van beslagleggingen. Vervolgens regelt het in detail het bewarend beslag en uitvoerend beslag. Ten slotte is er de nieuwe collectieve schuldenregeling.

Deel VI: Arbitrage

Arbitrage is een mogelijkheid om een betwisting buiten de rechtbank voor te leggen aan een arbiter of aan een arbitagecommissie of scheidsgerecht. Arbitrage valt niet te verwarren met het Arbitragehof.

Deel VII: Bemiddeling

Elke overeenkomst kan een bemiddelingsbeding bevatten.

Deel VIII: Collaboratieve onderhandelingen

Bijvoegsel

Literatuur

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Gerechtelijk Wetboek
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.