For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Klasse (vegetatiekunde).

Klasse (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de vegetatiekunde is een klasse (soms vegetatieklasse genoemd) de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

De wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen op het niveau van de klasse zijn herkenbaar aan het suffix -etea (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de klasse van de elzenbroekbossen).

De volgende klassen worden verder in detail beschreven:

Nederlandse naam Wetenschappelijke
naam
Klasse van de akkergemeenschappen Stellarietea mediae
Klasse van de bronbeekgemeenschappen Montio-Cardaminetea
Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van de brem- en gaspeldoornstruwelen Cytisetea scopario-striati
Brummel-klasse Lonicero-Rubetea
Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Klasse van de droge graslanden op zandgrond Koelerio-Corynephoretea
Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Eendenkroos-klasse Lemnetea
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Fonteinkruiden-klasse Potametea
Klasse van gladde witbol en havikskruiden Melampyro-Holcetea mollis
Klasse van haarmutsen en vingermossen Orthotricho-Physcietea
Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Helm-klasse Ammophiletea
Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden Oxycocco-Sphagnetea
Klasse van de hoogveenslenken Scheuchzerietea
Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Klasse van de kapvlaktegemeenschappen Epilobietea angustifolii
Klasse van de kleine zeggen Parvocaricetea
Klasse van de kruipwilg- en duindoornstruwelen Salicetea arenariae
Kranswieren-klasse Charetea
Kringmos-klasse Neckeretea
Klasse van de matig voedselrijke graslanden Molinio-Arrhenatheretea
Marjolein-klasse Trifolio-Geranietea sanguinei
Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Klasse van de nitrofiele zomen Galio-Urticetea
Oeverkruid-klasse Littorelletea
Klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems Sedo-Scleranthetea
Riet-klasse Phragmitetea
Klasse van de ruderale gemeenschappen Artemisietea vulgaris
Ruppia-klasse Ruppietea
Slijkgras-klasse Spartinetea
Klasse van (spat)watergemeenschappen Hymenelio-Fontinalietea
Klasse van stippelkorsten en achterlichtmossen Verrucario-Schistidietea
Tandzaad-klasse Bidentetea tripartitae
Klasse van de vloedmerkgemeenschappen op zand en slik Cakiletea maritimae
Klasse van de vloedmerkgemeenschappen op zeedijken en rolkeistranden Honckenyo-Elymetea arenarii
Weegbree-klasse Plantaginetea majoris
Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Zeeaster-klasse Asteretea tripolii
Zeegras-klasse Zosteretea
Zeekraal-klasse Thero-Salicornietea
Zeevetmuur-klasse Saginetea maritimae

Zie ook

Zie de categorie Classes (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantensociologische nomenclatuur · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z · vegetatiezonering
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · formatie · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · Inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Klasse (vegetatiekunde)
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on