For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Adwokatura w Polsce.

Adwokatura w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Adwokatura w Polsce istnieje od ponad 100 lat.

Liczba adwokatów i aplikantów adwokackich w Polsce (maj 2015)[1]
Liczba adwokatów i aplikantów adwokackich w Polsce (maj 2015)[1]
Liczba adwokatów w największych polskich miastach (maj 2015)[1]
Liczba adwokatów w największych polskich miastach (maj 2015)[1]
Średnia liczba mieszkańców na 1 adwokata w największych polskich miastach (maj 2015)[1]
Średnia liczba mieszkańców na 1 adwokata w największych polskich miastach (maj 2015)[1]

Wymagania zawodowe

W Polsce adwokatem zostaje w szczególności prawników, którzy po ukończeniu prawniczych jednolitych studiów magisterskich z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin wstępny organizowany przez Ministra Sprawiedliwości, a następnie odbyli aplikację adwokacką oraz złożyli egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 65 i 66 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o adwokaturze[2][3].

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 22 tys. adwokatów. (za: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019)

Organy adwokatury

Organy adwokatury na szczeblu centralnym to:

 • Krajowy Zjazd Adwokatury,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
 • Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
 • Wyższa Komisja Rewizyjna.

Na szczeblu regionalnym istnieją izby adwokackie, które skupiają adwokatów i aplikantów adwokackich. Organami izby są: zgromadzenie izby, okręgowa rada adwokacka, sąd dyscyplinarny, komisja rewizyjna.

Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną. Najwyższym ciałem samorządu jest Naczelna Rada Adwokacka, natomiast w rejonie, okręgowa rada adwokacka. Do Naczelnej Rady Adwokackiej należy m.in.: uchwalanie regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji adwokackiej i składania egzaminu adwokackiego, regulaminu dotyczącego zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w określonych spółkach, regulaminu dotyczącego zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich. Okręgowa rada adwokacka uprawniona jest m.in. do występowania z wnioskiem do organów rejestrowych lub ewidencyjnych o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze[4].

Liczba adwokatów w Polsce

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich liczba adwokatów czynnych zawodowo w Polsce w maju 2015 wynosiła 13 897, a liczba aplikantów adwokackich wynosiła 8037. Najwięcej adwokatów wykonywało swój zawód na terenie Warszawy w liczbie 3085. Kolejne polskie miasta najliczniejsze pod względem liczby adwokatów to Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań[5].

Dysproporcje pod względem liczby adwokatów na terenie całej Polski wynikają przede wszystkim z czynników socjologicznych i gospodarczych. Na diagramach można przeanalizować liczbę adwokatów w największych polskich miastach oraz zobaczyć jak rozkłada się liczba mieszkańców na 1 adwokata w poszczególnych miastach Polski.

Adwokat a radca prawny

Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie). Przed 1 lipca 2015 roku obrońcą w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, mógł być tylko adwokat[6]. Obecnie obrońcą w procesie karnym może być również radca prawny (art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku). Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych[7] pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem, że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji[8].

Specjalizacja w adwokaturze

W przeciwieństwie do zawodu lekarza adwokaci nie uzyskują stopni specjalizacji w konkretnej dziedzinie prawa. Każdy adwokat jest uprawniony do praktykowania w dowolnej dziedzinie prawa.

Niemniej w 2016 roku w Adwokaturze zostały powołane sekcje tematyczne praktyków prawa działające przy okręgowych radach adwokackich. Wówczas wszedł w życie uchwalony w dniu 15 stycznia 2016 r. przez Naczelną Radę Adwokacką nowy regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Postulat ich utworzenia pojawił się w uchwale programowej „Adwokatura Warszawska – wyzwania w obliczu zmian” Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 października 2014 roku. Z inicjatywy ówczesnego dziekana ORA w Warszawie adw. Pawła Rybińskiego został powołany roboczy zespół ds. sekcji praktyków prawa, któremu przewodniczył adw. dr Kamil Szmid – pomysłodawca projektu, obecnie koordynator ds. sekcji praktyków prawa.

Zgodnie z regulaminem organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich sekcja może zostać powołana przez radę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 członków izby. Członkostwo w sekcjach oraz uczestnictwo w szkoleniach umożliwia zdobycie punktów doskonalenia zawodowego. Sekcje odgrywają znaczącą rolę opiniodawczą oraz projektodawczą w procesach legislacyjnych. Członkostwo i praca w sekcjach są oparte o zasady transparentności i dobrowolności, a także zapewnieniu równego dostępu wszystkim zainteresowanym. Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych ich członków w określonej dziedzinie prawa. W ramach sekcji organizowane są liczne wydarzenia służące podnoszeniu kwalifikacji oraz jakości doskonalenia zawodowego przez adwokatów, stwarzające zróżnicowane możliwość wymiany doświadczeń. Celem sekcji jest również dbałość o wizerunek i promocję adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa, a także wzmacnianie integracji środowiska adwokackiego[9].

Zobacz też

Źródła

 1. a b c Ilu jest adwokatów w Polsce?. prawniczymarketing.pl. [dostęp 2015-05-07].
 2. Dz.U. z 1982 r. nr 16, poz. 124
 3. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23), „Santander Art and Culture Law Review” (1), 2017, DOI10.4467/2450050xsnr.17.010.7382, 2, ISSN 2450-050X [dostęp 2022-01-19].
 4. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184).
 5. Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. rejestradwokatow.pl. [dostęp 2015-05-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-24)].
 6. Trybunał: dopuszczenie radców do obron to nie adwokacka sprawa. kirp.pl. [dostęp 2021-04-11].
 7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166).
 8. Portal money.pl z 27 maja 2007. prawo.money.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-11-03)]..
 9. Sekcje tematyczne / Wiadomości ogólne, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, 15 marca 2018 [dostęp 2021-10-28] (pol.).

Linki zewnętrzne

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Adwokatura w Polsce
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on