For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Nadzór pedagogiczny.

Nadzór pedagogiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Nadzór pedagogiczny – zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – „polega na: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.” Szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551).

Nadzór pedagogiczny dzieli się na nadzór o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym[1].

Organy nadzoru pedagogicznego o charakterze zewnętrznym

Ministrowie inni niż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawują nadzór pedagogiczny wyłącznie nad podlegającymi im szkołami i placówkami oświatowymi (tzw. szkoły i placówki resortowe)[2].

Organy nadzoru pedagogicznego o charakterze wewnętrznym

 • dyrektor szkoły
 • dyrektor placówki oświatowej

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty

Nadzorem pedagogicznym w danym województwie zajmuje się kurator oświaty, który ustanawia również delegatury kuratorium oświaty.

Typowe zadania wydziału kuratorium oświaty do spraw nadzoru pedagogicznego:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, przedszkolami specjalnymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, szkołami i placówkami kształcenia specjalnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach resortowych;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami działającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 4. opiniowanie arkuszy organizacyjnych nadzorowanych szkół i placówek;
 5. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w projektowaniu sieci publicznych szkół i placówek;
 6. koordynowanie działań w zakresie:
  • wychowania i profilaktyki,
  • regionalizmu,
  • ekologii,
  • wychowania komunikacyjnego,
  • kształcenia obywatelskiego,
  • edukacji prozdrowotnej,
  • edukacji prorodzinnej,
  • nauczania religii w szkołach i placówkach,
  • kształcenia integracyjnego,
  • przestrzegania praw dziecka i praw ucznia,
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania pomocy profilaktyczno-wychowawczej,
  • działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, sportu szkolonego, krajoznawstwa i turystyki,
  • pomocy materialnej dla uczniów,
  • stypendiów dla uczniów,
  • zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • indywidualnego toku nauki,
  • współpracy z ochotniczymi hufcami pracy,
  • legalizacji i nostryfikacji świadectw oraz wydawania duplikatów,
  • kształcenia ogólnozawodowego, zawodowego i ustawicznego, w tym dokształcania pracowników młodocianych,
  • kształcenia i zatrudniania cudzoziemców,
  • rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
  • nauczania języków obcych,
  • edukacji europejskiej.

Bibliografia

 • Adam Balicki, Magdalena Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2011, s. 21-42.
 • Beata Dyrda, Sabina Koczoń-Zurek, Irena Przybylska, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008, s. 85-89.
 • Mateusz Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 370-407.

Przypisy

 1. Dobromir Dziewulak, Nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Analizy BAS” nr 7 (96), s. 3-5.
 2. I. Przybylska, Organy w systemie oświaty, [w:] Beata Dyrda, Sabina Koczoń-Zurek, Irena Przybylska, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008, s. 87.

Linki zewnętrzne

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Nadzór pedagogiczny
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.