For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Umowa o roboty budowlane.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane – rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jest odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kodeksowe postanowienia dotyczące umowy o dzieło można posiłkowo stosować do umowy o roboty budowlane.

Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym przypadku następująco:

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.
 • Inwestor zobowiązuje się do:
  • wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót wymaganych przepisami (m.in. wydania projektu i terenu pod budowę)
  • przekazania projektu budowlanego
  • odebrania obiektu oraz
  • zapłacenia ceny.

Wynagrodzenie wykonawcy

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 k.c.). Przepis ten dotyczy umów o dzieło, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może być stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane (wyrok SN z 15 czerwca 2007, sygn. V CSK 63/07).

Rękojmia i gwarancja

Do umowy o roboty budowlane stosuje się postanowienia o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Z racji braku wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę takiej możliwości w razie zamieszczenia w umowie o roboty budowlane tzw. klauzul gwarancyjnych "kodeksowe" przepisy o gwarancji mogą być stosowane tu jedynie per analogiam. W zależności od tego, czy dany obiekt budowlany jest nieruchomością czy ruchomością, okres rękojmi wynosi odpowiednio: 5 lat albo 2 lata[1].

Odróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło

Odróżnienie umowy o roboty budowlane (art. 647 i nast. kodeksu cywilnego) od umowy o dzieło (art. 627 i nast. k.c.) może powodować trudności.

Zasadniczym kryterium rozróżnienia między umową o roboty budowlane a umową o dzieło jest ocena zamierzenia stosownie do wymogów prawa budowlanego (wyroki SN z 7 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 423/05, z 18 maja 2007 r., sygn. akt I CSK 51/07). Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, z reguły powiązane z wymogiem projektowania i zinstytucjonalizowanym nadzorem (wyrok SN z 28 marca 2018 r., sygn. akt V CSK 368/17). Dobitnie uwypukla to brzmienie art. 17 pr. bud., według którego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót, co jest obce umowie o dzieło (wyrok SN z 25 marca 1998 r., sygn. akt II CKN 653/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 207).

Przepisy dotyczące umów o roboty budowlane stosuje się do inwestycji budowlanych oraz do remontu budynków lub budowli (nie stosuje się do remontu odrębnych pomieszczeń w budynkach).

W pojęciu „roboty budowlane" (użytym w pr. bud.) mieści się sama budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bądź budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo obiekt małej architektury[2].

Umowa o roboty budowlane w kontekście międzynarodowym

W wielu krajach w procesie inwestycyjnym obiektów budowlanych stosuje sie standardowe umowy[3][4][5][6] o roboty budowlane, dostosowane do wybranych przez inwestora metod realizacji przedsięwzięcia budowlanego[7][8][9][10]. Publikują je takie organizacje jak Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)[6] reprezentowaną w Polsce przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), w Wielkiej Brytanii Wspólny Trybunał do Spraw Umów Budowlanych (Joint Contracts Tribunal – JTC)[5], Amerykański Instytut Architektów[3], i inne organizacje branżowe[11][12].

Prócz określenia sposobu płatności, oraz rękojmi i gwarancji, te umowy często regulują sposoby komunikacji i rozwiązywania sporów pomiędzy stronami, preferujac zwykle mediację i arbitraż nad litygację sądową, w celu osiągnięcia szybszych rozstrzygnięć[13][14], a także sposób zapewnienia wykonania umowy i opłacenia podwykonawców i dostawców porzez poręczęnia (ang. bonds) - gwarancje ubezpieczeniowe[15][16][17][18], a także ubezpieczenia[15][19] na czas budowy[9].

Zobacz też

Przypisy

 1. Zob. Maciej Koszowski, Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy nr 23/2015.
 2. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło - orzecznictwo Rzeczpospolita [publikacja 25.05.2019]
 3. a b American Institute of Architects (AIA), List of all current AIA Contract Documents, www.aiacontracts.org [dostęp 2022-10-16].
 4. Canadian Construction Documents Committee Comité, Contract Forms, www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].
 5. a b Joint Contract Tribunal, Standard Building Contract, www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-10-16].
 6. a b FIDIC The International Federation of Consulting Engineers, FIDIC Contracts Guide, 2002.
 7. Comparing 5 Delivery Methods for Construction Projects, Gordian [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 8. American Institute of Architects Associated General Contractors of America, A Primer on Project Delivery Terms, wrzesień 2016.
 9. a b The Architect's Handbook of Professional Practice, 15th Edition | Wiley, Wiley.com [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 10. » CCDC 10 – 2018 A Guide to Construction Project Delivery Methods, www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].
 11. Design Build Institute of America, DBIA Contracts, DBIA [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 12. Home | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-10-16].
 13. Understanding Different Methods of Dispute Resolution - AIA, www.aia.org [dostęp 2022-10-16].
 14. Katie Daniel, Clearing up changes, claims, and disputes, Construction Specifier, 28 sierpnia 2015 [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 15. a b American Institute of Architects, Insurance and bonds for construction project owners., www.aiacontracts.org [dostęp 2022-10-16].
 16. Construction Bond Definition, Investopedia [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 17. Construction Bond for Contractors | ConstructionBond.ca, Surety Bond - Construction & Commercial [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 18. Jamie Collum, 4 Main Types of Construction Bonds Explained, FCA Insurance, 24 marca 2021 [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 19. » CCDC 21 – 2016 A Guide to Construction Insurance, www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].

Bibliografia

 • Maciej Koszowski, Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy nr 23/2015
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Umowa o roboty budowlane
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on