For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Test dla proporcji.

Test dla proporcji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Testy dla proporcjitesty parametryczne służące do weryfikacji hipotez dotyczących wartości proporcji w populacji generalnej lub też do porównania wartości proporcji w kilku populacjach – na podstawie znajomości wartości tej proporcji w losowej próbie (czy też dwóch lub kilku próbach) pobranych z populacji.

Proporcją w statystyce nazywamy liczbę (ułamek, procent) wyrażający, jaka część elementów pewnego zbioru spełnia określony warunek. Inne równoważnie stosowane określenia to: frakcja, wskaźnik struktury. Na przykład jeśli w grupie osób jest palących, to proporcja osób palących w tej grupie jest równa

Struktura i podział testów

Hipotezy dotyczące proporcji testuje się zgodnie z ogólnymi zasadami testowania hipotez statystycznych: formułujemy hipotezy, zakładamy poziom istotności – dopuszczalną wartość błędu pierwszego rodzaju, następnie na podstawie danych z próby wyznaczamy wartość statystyki testowej, po czym porównujemy ją z wartościami krytycznymi odczytanymi z tablic odpowiedniego rozkładu teoretycznego.

Postać stosowanej statystyki testowej zależy od następujących czynników:

 • czy badamy hipotezę dotyczącą jednej, dwóch, czy wielu proporcji,
 • jaka jest liczebność próby (prób) występujących w danym zagadnieniu,
 • w przypadku dwu lub więcej prób – czy próby są niezależne, czy zależne (powiązane).

Poniżej przedstawiono w skrócie kilka testów najczęściej wykorzystywanych w poszczególnych sytuacjach.

Testy dla jednej proporcji (test dla prób dużych)

W próbie losowej o liczebności jest elementów spełniających pewien warunek. Wówczas proporcja w próbie Chcemy sprawdzić, czy taki wynik losowania pozwala przyjąć, że w całej populacji proporcja ta ma zadaną z góry wartość Hipotezy mają postać:

postać hipotezy alternatywnej zależy od sformułowania zagadnienia:
(1)
(2)
(3)

Założenia: próba musi być dostatecznie duża, to znaczy jej liczebność musi spełniać warunek a otrzymana wartość proporcji z próby powinna spełniać warunek: Można wtedy zastosować statystykę o rozkładzie normalnym.

Obliczamy:

gdzie Jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa, to statystyka ma w przybliżeniu standardowy rozkład normalny – wynika to z Centralnego Twierdzenia Granicznego.

Wartość tak obliczonej statystyki porównujemy z wartością krytyczną (lub dwiema wartościami krytycznymi) wyznaczonymi na podstawie poziomu istotności dla zmiennej losowej o rozkładzie normalnym.

Wartości krytyczne znajdujemy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Jeżeli jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego, a – funkcją odwrotną do dystrybuanty, natomiast – założonym poziomem istotności – to odczytujemy:

 • dla przypadku (1):
 • w przypadku (2):
 • zaś w przypadku (3) mamy 2 wartości graniczne:

Przedział krytyczny:

 • w przypadku (1) jest prawostronny, czyli gdy – odrzucamy w przypadku przeciwnym – nie ma podstaw do jej odrzucenia,
 • w przypadku (2) przedział krytyczny jest lewostronny (dla odrzucamy ),
 • w przypadku (3) przedział krytyczny jest obustronny (dla i dla odrzucamy ).

Testy dla dwóch proporcji

Dwie próby niezależne

Poniżej omówiono dwa testy – jeden dla dużych liczebności prób, oparty na statystyce o rozkładzie normalnym, analogiczny do omówionego powyżej dla jednej próby, drugi, możliwy do zastosowania przy nieco mniejszych liczebnościach prób, oparty na statystyce o rozkładzie chi-kwadrat.

Test dla dwóch prób dużych

Liczebności prób powinny spełniać relacje: i Jeżeli spośród elementów pierwszej próby spełnia określony warunek, to proporcja z próby jest równa

Analogicznie dla drugiej próby:

Wyznaczamy proporcję dla „próby połączonej”:

oraz a następnie wyznaczamy wartość statystyki

Statystyka ta ma rozkład normalny i wartości krytyczne oraz obszary krytyczne wyznaczamy dla tego testu tak samo, jak to opisano wcześniej w teście dla jednej proporcji.

Test dla dwóch prób o mniejszych liczebnościach (oparty na statystyce chi-kwadrat)

Tutaj liczebności muszą spełniać warunek

Liczby elementów spełniających lub nie spełniających zadanego warunku w poszczególnych populacjach można zapisać w tabeli 2×2:

Liczba elementów Próba 1 Próba 2 Suma
spełniających warunek (TAK) a b a + b
nie spełniających warunku (NIE) c d c + d
Suma n1=a+c n2=b+d n=a+b+c+d

Na podstawie tabeli obliczamy wartość statystyki z poprawką Yatesa[1]:

gdzie:

Jeżeli liczebności prób są na tyle duże, że – można wówczas pominąć w liczniku składnik w nawiasie. Wartości krytyczne wyznacza się z tablic rozkładu chi-kwadrat o 1 stopniu swobody.

Dwie próby zależne

Ten przypadek występuje na przykład wtedy, gdy te same obiekty czy osoby stanowiące próbę są badane dwukrotnie w różnych warunkach. Wtedy zwykle liczebności obu prób są jednakowe:

Wynikiem takiego eksperymentu są 4 liczby, stwierdzające, ile obiektów w każdej z prób spełnia lub nie spełnia warunku. Wyniki takie można zestawić w tabelce 2×2:

Liczebności Próba 2: TAK Próba 2: NIE
Próba 1:TAK a b
Próba 1: NIE c d

Te same wyniki można też zaprezentować w postaci tabelki proporcji zamiast liczebności (gdzie np. itd.)

Proporcje: Próba 2: TAK Próba 2: NIE
Próba 1:TAK
Próba 1: NIE

W zależności od liczebności prób możliwe są różne odmiany testu.

Liczebność duża

Jeżeli to wyznaczamy statystykę o rozkładzie normalnym z jednego ze wzorów:

(Stosujemy dowolny z powyższych wzorów, zależnie od dostępnych danych).

Wartość statystyki porównujemy z wartością wyznaczoną z tablic rozkładu normalnego, przy czym postępowanie jest takie samo, jak opisane powyżej dla testu dla jednej proporcji.

Liczebność mała (test McNemara)

W tym przypadku hipotezy mają postać:

(proporcje w obu doświadczeniach są równe),
(proporcje w obu przypadkach różnią się istotnie).

Jeżeli oraz zarówno jak i to można wykorzystać statystykę

Jeżeli natomiast liczebności są jeszcze mniejsze, tak, że ale lub należy wykorzystać nieco zmodyfikowany wzór:

Wartość krytyczną odczytujemy z tablic rozkładu chi-kwadrat dla danego poziomu istotności i stopnia swobody. Obszar krytyczny testu jest prawostronny (odrzucamy gdy ).

Testy dla wielu proporcji

Mamy tu prób o liczebnościach W i-tej próbie elementów spełnia zadany warunek, zatem proporcja w i-tej próbie jest równa

Testujemy hipotezy:

(wszystkie proporcje w populacjach są jednakowe),
(proporcje w poszczególnych populacjach różnią się).

Próby niezależne

Test Fishera-Snedecora

Jeżeli wszystkie liczebności to można wyznaczyć statystykę o rozkładzie Fishera-Snedecora. Obliczamy najpierw „średnią proporcję”

oraz

Otrzymaną wartość statystyki F porównujemy z wartością krytyczną odczytaną z tablic rozkładu Fishera-Snedecora dla założonego poziomu istotności oraz liczby stopni swobody i Obszar krytyczny jest prawostronny, czyli gdy – odrzucamy hipotezę

Próby zależne

Jeżeli mamy do czynienia z zależnymi próbami (seriami wyników) o jednakowej liczebności każda (np. osób jest poddawanych razy badaniu, którego wynik klasyfikujemy w kategoriach: tak, nie), przy czym liczebności są możemy wykorzystać test Cochrana do stwierdzenia, czy wyniki w poszczególnych doświadczeniach różnią się istotnie:

wyniki poszczególnych serii nie różnią się istotnie,
wyniki różnią się (zmiana warunków eksperymentu wpływa na wyniki).

Niech:

 • oznacza, jak poprzednio, liczbę obiektów w i-tej próbie, które spełniają warunek (wynik Tak), to znaczy zaś
 • oznacza liczbę prób, w których j-ty obiekt uzyskał wynik Tak – to znaczy oraz

Obliczamy statystykę

którą porównujemy z wartością krytyczną odczytaną z tablic rozkładu chi-kwadrat dla poziomu istotności i stopni swobody. Obszar krytyczny testu jest prawostronny.

Przypisy

 1. Piotr Sulewski, Wyznaczanie obszaru krytycznego przy testowaniu niezależności w tablicach wielodzielczych, „Wiadomości Statystyczne” (3), 2015, s. 1–18, ISSN 0043-518X [dostęp 2019-06-03] (pol.).

Bibliografia

 • Fisher R.A., Yates F., Statistical tables for biological, agricultural and medical research, Oliver and Boyd, Edinburgh 1963.
 • Zieliński R., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.

Linki zewnętrzne

Zobacz w Wikiźródłach tablicę rozkładu normalnego
Zobacz w Wikiźródłach tablicę rozkładu chi-kwadrat
Zobacz w Wikiźródłach tablicę rozkładu F Snedecora
 • Distribution Calculator Kalkulator obliczający prawdopodobieństwa i wartości krytyczne dla rozkładów: normalnego, Studenta, chi-kwadrat oraz F (Fishera-Snedeccora)
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Test dla proporcji
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on